سیم کارت آنلاین لایف سیم

تماس با شماره جهانی از داخل ایران!!!دوستان و آشنایان خود را سورپرایز کنید !!!

کسب و کار خود را گسترش دهید !

سرویس های ویژه

شماره خود را انتخاب کنید پس از 24 ساعت با آن تماس بگیرید !!!

سیم کارت انگلستان

250 هزار تومان/ ماهیانه
 • +44 یا 0044پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • انگلستانکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

سیم کارت فرانسه

250 هزار تومان/ ماهیانه
 • +33 یا 0033پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • فرانسهکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

سیم کارت ایتالیا

250 هزار تومان/ ماهیانه
 • +39 یا 0039پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • ایتالیاکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

سیم کارت امارات

2900 هزار تومان/ ماهیانه
 • 0097800پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • اماراتکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

سیم کارت آلمان

280 هزار تومان/ ماهیانه
 • +49 یا 0049پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • آلمانکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

سیم کارت چین

850 هزار تومان/ ماهیانه
 • +86 یا 0086پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • چینکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

سیم کارت روسیه

550 هزار تومان/ ماهیانه
 • +7 یا 007پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • روسیهکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

سیم کارت تایلند

495 هزار تومان/ ماهیانه
 • +66 یا 0066پیش شماره
 • 5 دلارشارژ اولیه
 • دایورتتماس ورودی
 • فعالتماس خروجی
 • تایلندکشور
 • یکماههمدت اعتبار
 • فعالشارژ مجدد
 • رندوم نوع شماره

ویژگی سرویس ها

برخی از ویژگی های سرویس ها ما بدین ترتیب میباشد